Renta rodzinna a podjęcie zatrudnienia na umowę o pracęJestem studentem. Pobieram rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Dostałem propozycję podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę. Czy podjęcie pracy spowoduje, że renta rodzinna zostanie mi zabrana?

 

Adam

 

 


 

 

Szanowny Panie!


Przepisy dotyczące zawieszenia prawa do świadczeń z ZUS określone są w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy te określają, że renta rodzinna może być zawieszona lub zmniejszona, w zależności od wysokości osiąganego przychodu m. in. z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę.


Jak wskazuje przepis art. 104 ust. 7 ustawy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Z kolei ust. 8 mówi, że w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości 20,4% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r.

Od 1 września 2017 r. (Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent) kwota równa 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to 2954,50 zł, natomiast kwota równa 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego to 5486,90 zł.

Mając na względzie powyższe należy wskazać, że jeżeli Pana przychód z pracy będzie mniejszy niż 2954,50 zł to będzie miał wypłacaną rentę rodzinną w dotychczasowej wysokości. Jeżeli przychód z pracy przekroczy 5486,90 zł świadczenie zostanie zawieszone.
Przychody w granicach od 2954,50 zł do 5486,90 zł spowodują zmniejszenie Pana świadczenia.
 

 

Stan prawny na dzień 12.11.2017 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.