Przydział lokalu kwaterunkowego a najem lokaluZajmuję lokal mieszkalny na podstawie przydziału z 1987 r. Niedawno znalazł się właściciel kamienicy i żąda ode mnie, abym zawarł z nim umowę najmu (z nowymi warunkami niekorzystnymi dla mnie). Właściciel twierdzi, że przydział mieszkania jaki otrzymałem z kwaterunku jest nieważny i jak nie podpiszę o z nim umowy to mnie wyeksmituje.
Czy podpisywać umowę najmu z właścicielem?


Adam

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Właściciel nie ma racji odnośnie tego, że nie ma Pan tytułu prawnego do lokalu. Nie jest też tak, że przydział lokalu jest nieważny.


Jeżeli właściciel poda Pana do sądu o eksmisję z lokalu powołując się na to, że nie ma Pan tytułu prawnego do lokalu to nie ma on szans na wygraną.
Podstawą żądania właściciela lokalu będzie art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.


Właściciel w pozwie będzie twierdził, że na skutek unieważnienia (?) decyzji o przydziale, a także niepodpisania umowy najmu, nie ma Pan tytułu prawnego do lokalu.
Aby sąd oddalił pozew o eksmisję będzie Pan musiał wykazać, że wbrew twierdzeniom właściciela przysługuje Panu skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania mieszkaniem, a tym uprawnieniem jest stosunek najmu.


W ewentualnej odpowiedzi na pozew powinien Pan powołać się na przepisy nieobowiązującej już ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.).


W szczególności przepis art. 56 ust 1 tej ustawy będzie istotny w sprawie. Przepis ten wskazuje, iż  najem nawiązany na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale lub na podstawie innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem w danej miejscowości publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu jest, w rozumieniu ustawy, najmem umownym zawartym na czas nie oznaczony.


Biorąc pod uwagę powyższe unormowanie należy stwierdzić jednoznacznie, że z dniem wejścia w życie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych co nastąpiło w dniu 12 listopada 1994 r., Pana stosunek najmu stał się najmem umownym zawartym na czas nieoznaczony.


W chwili obecnej przepisy prawa nie zawierają jakiś szczególnych unormowań odnoszących się do stosunków najmu nawiązanych na podstawie decyzji o przydziale. 


Jako, że stosunek najmu nigdy nie został rozwiązany, jest Pan nadal najemcą lokalu, a to powoduje,  że nie musi Pan zawierać żadnej nowej umowy z właścicielem.

 


Stan prawny na dzień 24.03.2012 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.