Przedawnienie wykonania kary i zatarcie skazaniaW dniu 28 października 1998 r. zostałem skazany na 1 rok i 6 miesięcy kary pozbawienia wolności.  Karę tą zawieszono. Jednak nie stawiałem się u kuratora, ponieważ wyjechałem do pracy we Włoszech i dlatego w 2001 r., postanowieniem z dnia 12 maja, odwieszono mi wykonanie kary pozbawienia wolności.
Do dzisiaj mieszkam we Włoszech. Przez cały czas od skazania żyję w strachu, że zostanę rozpoznany jako poszukiwany i znajdę się w więzieniu. Przez ponad 15 lat nie byłem w Polsce.
Kiedy będę mógł przestać obawiać się wykonania kary? Mój tata był u adwokata a ten powiedział mu, że dopiero w 2016 r. nastąpi przedawnienie wykonania kary.
Czy faktycznie muszę czekać jeszcze dwa lata na przedawnienie wykonania kary? Kiedy nastąpi zatarcie skazania, tak bym mógł składać oświadczenia o niekaralności?


Szymon

 

 


 

 

Szanowny Panie,W Pana przypadku nastąpiło już przedawnienia wykonania kary. Nie powinien się Pan zatem obawiać, że znajdzie się Pan w zakładzie karnym.
Nie miał racji prawnik udzielający porady Pana ojcu, wskazując, że przedawnienie wykonania kary nastąpi dopiero w 2016 r.


Zgodnie z art. 103 § 1 pkt 2 Kodeksu karnego,  w przypadku  skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat, nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat 15.


W Pana przypadku wyrok skazujący uprawomocnił się w dniu 28 października 1998 r. 15-letni okres przedawnienia wykonania kary upłynął zatem w dniu 28 października 2013 r.


Błąd popełniony przez adwokata wskazującego, że wykonanie kary przedawni się w 2016 r. wynikał zapewne z tego, że za początek okresu przedawnienia uznał on nie wyrok skazujący, a postanowienie sądu o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności, która była warunkowo zawieszona.


To, że termin przedawnienia wykonania kary pozbawienia wolności biegnie od uprawomocnienia się wyroku skazującego, niezależnie od tego, czy w późniejszym okresie zapadły orzeczenia modyfikujące jej wymiar wynika z literalnego brzmienia art. 107 KK. W przepisie tym mowa o wyroku skazującym, a nie jakimś innym orzeczeniu.
Powyższe znajduje także potwierdzenie w  uchwale  Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 25 marca 2003 r., sygn. akt I KZP 4/2003 (Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych 2003 poz. 636).


Mając na względzie powyższe orzeczona wobec Pana kara pozbawienia wolności nie może być wykonana od 28 października 2013 r. Może Pan zatem się nie obawiać, że zostanie Pan umieszczony w zakładzie karny. Bez obaw o zatrzymanie Pana podczas choćby przypadkowej kontroli może Pan przyjechać do Polski.


Jeżeli chodzi o zatarcie skazania to zastosowanie będzie miał przepis art. 107 § 1 KK. Przepis ten stanowi, że w razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.


Tak więc, z mocy prawa, zatarcie Pana skazania nastąpi po 10 latach od chwili przedawniania wykonania kary, a więc w roku 2023.
O zatarcie skazania będzie się Pan mógł ubiegać już po 5 latach od przedawnienia wykonania kary. § 2 art. KK wskazuje bowiem, że sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. 

 


Stan prawny na dzień 5.01.2014 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.