Przedawnienie "mandatu" za nieopłacone parkowanieW 2007 r. zdarzyło mi się kilkukrotnie parkować w centrum miasta. Dostałam za parkowanie bez identyfikatora lub wykupionego biletu. Faktem jest, że nie zapłaciłam mandatów za to parkowanie.
Kilka dni temu otrzymałam z Zarządu Infrastruktury Komunalnej wezwanie do uregulowania trzech mandatów za postój w wysokości 150 zł. Wszystkie dotyczą lutego 2007 r.
W związku z tym mam pytanie: Czy mandaty za parkowanie bez opłacenia ulegają przedawnieniu. Czy moje mandaty przedawniły się?
Czy mogę wykazywać, że to nie ja parkowałam wezwaniu w centrum miasta, w dniach wskazanych w wezwaniu?


Kinga

 

 


 

 

Szanowna Pani,


W pierwszej kolejności wskażę, że nie otrzymała Pani wezwania do zapłaty mandatu karnego lecz wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieziszczenie opłaty za parkowanie samochodu w strefie płatnego parkowania.


Kwestie związane z opłatami za parkowanie uregulowane są w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.).
Art. 13 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wskazuje, że korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.


Opłatę, o której mowa powyżej, stosownie do art. 13b ust. 1 ustawy, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.  


Tak więc jeżeli zaparkowała Pani swój samochód w strefie płatnego parkowania to powinna Pani uiścić opłatę, którą ustala rada gminy (miasta).
Stosownie do art. 13f. ust. 1 ustawy, za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie parkowania, pobiera się opłatę dodatkową.  
Wysokość opłaty dodatkowej określa rada gminy (rada miasta) oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 50 zł (art. 13f ust. 2 ustawy). 


Jako, że nie uiściła Pani opłaty za postój w strefie płatnego parkowania to zarząd drogi lub zarządca drogi mógł na Panią nałożyć opłatę dodatkową. Z Pani pytania wynika, że rada miasta, w którym Pani parkowała ustaliła, w stosownej uchwale, maksymalną wysokość opłaty dodatkowej, a więc 50 zł.


Opłata podwyższona za nieziszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania ulega przedawnieniu.
Przedawnienie jest instytucją charakterystyczną zarówno dla prawa prywatnego, jak i publicznego. Sens przedawnienia polega na tym, że po upływie czasu określonego w ustawie ten, przeciwko komu kieruje się roszczenie o wykonanie obowiązku o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, może uchylić się od jego wykonania.
Przedawnienie wykonania (doprowadzenia do przymusowego wykonania) obowiązków publicznoprawnych - odmiennie niż obowiązków cywilnoprawnych - nie jest zasadą. W konsekwencji, jako szczególnego rodzaju przywilej (ochrona) zobowiązanego, w każdym przypadku musi być wyraźnie przewidziane w przepisach ustawowych. Jeżeli w odniesieniu do danego obowiązku publicznoprawnego ustawa milczy na temat przedawnienia, oznacza to, że dany obowiązek nie ulega przedawnieniu. Długość terminów przedawnienia jest określona przepisami ustawowymi o charakterze bezwzględnie obowiązującym (tak postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2011 r., znak: SKO E 4101/6/11, Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2011/3 str. 47).


Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy wskazuje, iż obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej za brak opłaty za postój w strefie płatnego parkowania  przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone.


W Pani przypadku nie doszło jeszcze do przedawnienia obowiązku uiszczenia opłaty podwyższonej. Termin 5 lat jest bowiem liczony od końca roku, w którym opłata powinna być uiszczona, a więc w Pani przypadku od dnia 31 grudnia 2007 r.
Obowiązek uiszczenia opłaty przedawni się z upływem dnia 31 grudnia 2012 r.


Gdyby po dniu 31 grudnia 2012 r., a więc już w 2013 r. zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne to organ egzekucyjny powinien to postępowanie umorzyć. Jak wskazuje bowiem art. 59 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.), postępowanie egzekucyjne umarza się, jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał.
Jednak jeżeli postępowanie egzekucyjne zostanie wszczęte jeszcze w tym roku to zarząd (zarządca) dróg będzie w stanie wyegzekwować należność z tytułu opłaty podwyższonej.


Jeżeli to nie Pani kierowała swoim samochodem w czasie kiedy nałożono opłaty podwyższona i zdoła Pani to wykazać to wówczas zostanie Pani zwolniona z obowiązku uiszczenia opłaty podwyższonej. Wykazanie, że to nie Pani kierowała samochodem może nastąpić przez wskazanie osoby, która zaparkowała w centrum miasta i nie uiściła opłaty za parkowanie.
Jak wskazano w wyroku wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 lipca 2011 r., sygn. akt. III SA/Po 361/2011 (LexPolonica nr 2627302)” „Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) podmiot korzystający z dróg publicznych jest zobowiązany do ponoszenia odpowiednich opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania. Za nieuiszczenie tych opłat pobiera się natomiast odrębną opłatę dodatkową (art. 13f ust. 1 ustawy). Organ egzekucyjny jest wobec tego uprawniony do stosowania domniemania faktycznego, zgodnie z którym za zobowiązanego uważa się właściciela pojazdu lub jego użytkownika aż do chwili, gdy ten zwolni się z obowiązku wskazując faktycznego kierowcę samochodu w dacie parkowania. To na właścicielu pojazdu lub jego użytkowniku spoczywa wobec tego ciężar udowodnienia faktu, z którego wywodzi on korzystne dla siebie skutki prawne”.

 


Stan prawny na dzień 20.06.2012 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.