Ponoszenie opłaty za pobyt małżonka w DPS a separacjaMoja żona jest w DPS. W związku z tym co miesiąc ponoszę opłatę za jej pobyt w wysokości 600 zł. W ubiegłym tygodniu sąd okręgowy orzekł separację między mną a żoną.
Czy będąc w separacji mam nadal płacić za pobyt żony w DPS. Muszę przyznać, że jest to dla mnie spore obciążenie. 


Edward

 


 

 

Szanowny Panie!

 

Przepis art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stanowi, że obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka; małżonek, zstępni przed wstępnymi; gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu, jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu (art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy). Ponadto, jak wskazuje ustawa, do wnoszenia opłaty zobowiązani są małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 (art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy).
Należy jednak pamiętać, że obowiązek wnoszenia opłaty przez konkretną osobę, czy osoby spośród kręgu podmiotów zobowiązanych na mocy ww. art. 61 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy kreuje nie umowa, o jakiej mowa w art. 103 ust. 2 tej ustawy, lecz decyzja administracyjna o ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, przewidziana w art. 59 ust. 1 ustawy. Obowiązek wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy, musi być skonkretyzowany i zindywidualizowany w stosunku do każdej z osób, które miałyby takie opłaty ponosić. Co do zasady konkretyzacja taka powinna nastąpić w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy.

 

Mając na względzie powyższe, w chwili obecnej ponosi Pan opłatę za pobyt żony w DPS zapewne  na podstawie wydanej przez ośrodek pomocy społecznej decyzji.


Fakt orzeczenia separacji w Pana małżeństwie nie pozostaje obojętny w zakresie Pana obowiązku partycypowania w opłacie za pobyt żony w DPS.
W tej kwestii należy mieć na względzie, że przepis art. 614 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który określa skutki orzeczenia separacji, wskazuje że orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej.


Skoro orzeczenie separacji ma takie same skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód to w związku z orzeczeniem separacji w Pana małżeństwie nie powinien być Pan zobowiązany do ponoszenia opłat za pobyt żony w DPS.
Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym – np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Szczecinie z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Sz 1129/16 stwierdzono: W związku z orzeczoną separacją między małżonkami małżonkowie nie są co do zasady zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt drugiego małżonka w domu pomocy społecznej.


Z Pana pytania wynika, że orzeczenie o separacji nie jest jeszcze prawomocne. Jeżeli się uprawomocni (kiedy to zależy czy któraś ze stron będzie składała wniosek o uzasadnienie wyroku lub/i apelację, jeżeli nie będzie składanych to 21 dni) to powinien Pan poinformować o tym ośrodek pomocy społecznej wraz z wnioskiem o uchylenie decyzji zobowiązującej Pana do ponoszenia opłat za pobyt żony w DPS. OPS winien wszcząć po Pana wniosku postępowanie a następnie wydać decyzję.

 


Stan prawny na dzień 29.10.2018 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.