Pomoc na kontynuację nauki a podjęcie pracyDo 18 roku życia byłam w rodzinie zastępczej. Teraz studiuję. Otrzymuję pomoc na kontynuację nauki dla osoby usamodzielnianej. Mieszkam dalej z dziadkami, którzy byli dla mnie rodziną zastępczą.
Mam możliwość podjęcia pracy. Czy podjęcie pracy spowoduje, że pomoc na kontynuację nauki zostanie mi zabrana?


Mariola

 

 


 

 

Szanowna Pani,


Jak wynika z Pani pytania ma Pani przyznane świadczenie w formie pomocy na kontynuację nauki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).


Stosownie do art. 142 ust. 1 tej ustawy, pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.


Natomiast zgodnie z ust. 2 art. 142, w przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.


Mając na względzie powyższe przepisy wskażę, że może Pani podjąć zatrudnienie. Sam fakt podjęcia pracy zarobkowej nie powoduje utraty prawa do świadczenia jakie Pani otrzymuje.
Może Pani stracić prawo do pomocy na usamodzielnienie jeżeli Pani dochody, niezależnie czy to z pracy zarobkowej czy innego źródła przekroczą 1200 zł miesięcznie.


Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.


Według ustawy o świadczeniach rodzinnych dochodem są, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: 

  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – czyli również wynagrodzenie za pracę „netto”,
  • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione w ustawie o świadczeniach rodzinnych


Stosownie do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób (art. 142 ust. 3).  Jeżeli zatem nadal zamieszkuje Pani z dziadkami to ich dochody nie są uwzględniane przy ustalaniu Pani dochodu.


Gdyby Pani przekroczyła miesięczny dochód w wysokości 1200 zł to wówczas mogłaby Pani nada otrzymywać pomoc na usamodzielnienie pod warunkiem, że uznano by, że jest to uzasadnione Pani sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.


Podejmując pracę należy mieć na względzie art. 144 ustawy, który wskazuje, że osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.
W przypadku uzyskiwania dochodu wpływ na prawo do pomocy na usamodzielnienie będzie miało uzyskiwanie dochodu powyżej 1200 zł miesięcznie. Dlatego moim zdaniem podjęcie pracy, w której uzyska Pani dochód niższy niż 1200 zł miesięcznie nie rodzi obowiązku zgłaszania tego faktu w urzędzie. Dopiero kiedy dochód przekroczy kwotę 1200 zł należy zgłosić ten fakt.

 


Stan prawny na dzień 25.07.2014 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.