Podział majątku wspólnego po rozwodzieWczoraj sąd orzekł rozwód z moją żoną. Czy mogę już z żoną zawrzeć umowę o podziale majątku wspólnego?


Piotr

 

 


 

 

Szanowny Panie!


Zgodnie z art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.


Jednym ze skutków orzeczenia rozwodu jest zniesienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej w wyniku rozwodu powoduje powstanie sytuacji, w której podział majątku jest dopuszczalny.


W sprawie należy jednak pamiętać, że ustanie małżeństwa przez rozwód następuje dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Tym samym z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustanie wspólność majątkowa małżeńska i powstanie możliwość dokonania podziału majątku wspólnego małżeńskiego.
Kodeks postępowania cywilnego, w art. 363 § 1 wskazuje, że orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia.


Po ogłoszeniu wyroku w sprawie o rozwód (i w innych sprawach) strony mają tydzień na złożenie ewentualnego wniosku o uzasadnienie wyroku.
Apelację wnosi się w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku (czyli jeżeli strona nie wnosiła o uzasadnienie wyroku termin apelacji wynosi trzy tygodnie od dnia ogłoszenia wyroku).


Dopiero jeżeli upłyną terminy, w których Pan i żona możecie złożyć apelację, wyrok o rozwód stanie się prawomocny, a tym samym zaistnieje możliwość zawarcia umowy o podziale majątku wspólnego małżeńskiego.

 


Stan prawny na dzień 13.03.2017 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.