Opodatkowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnejSąd opiekuńczy przyznał mi wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 400 zł miesięcznie. Wynagrodzenie to ma mi wypłacać MOPS. Czy muszę płacić podatek dochodowy od tych pieniędzy.


Michał

 

 


 

 

Szanowny Panie!

 

Stosownie do art. 162 § 1 kro, sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.
W myśl § 2,  wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego.
Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej (§ 3).


Jeżeli wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekuńczy wypłacane ma być, zgodnie z orzeczeniem, ze środków publicznych to zastosowanie ma art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, stosownie do którego wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.


Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłacane opiekunom prawnym nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym (PIT). Jak bowiem wskazuje art. 21 ust. 1 pkt 79a ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd na podstawie art. 162 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 


Stan prawny na dzień 3.11.2018 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.