Opłata od pozwu o rozwód. Zwolnienie z kosztów sądowych. Zwrot kosztów procesuIle kosztuje sprawa o rozwód?
Czy mogę się domagać, aby moja żona zapłaciła połowę?


Arek

 

 


 

 

Szanowny Panie,
 


Jak wskazuje art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) opłata od pozwu jest stała i wynosi 600 zł.


Przy składaniu pozwu o rozwód powinien Pan uiścić całą opłatę. Nie może się Pan domagać, aby Pana żona, pozwana zapłaciła połowę opłaty.
Jak wskazuje art. 2 ust. 2 ustawy, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.


Nadmienię, że może się Pan starać o zwolnienie z kosztów sądowych, w tym od opłaty od pozwu.
Stosownie do art. 96 ust. 1 pkt 10 ustawy, nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych: strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd – w zakresie przyznanego jej zwolnienia.
Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy, sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości.
Natomiast art. 101 ust. 1 ustawy wskazuje, iż sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów


Aby starać się o zwolnienie z kosztów sądowych należy wykazać, że nie jest się ich w stanie ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 102 ust. 1 ustawy).
Wedle ust. 2 art. 102 ustawy, do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru.
Formularze oświadczenia majątkowego składanego z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych można uzyskać w sądach i na stronach internetowych sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości.


W wyroku rozwodowym sąd wyda również postanowienie o zwrocie kosztów postępowania. W procesie (sprawa o rozwód jest rozpatrywana w procesie) obowiązuje zasada „przegrywający płaci” wyrażona w art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi, iż strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).


Za przegrywającego w sprawie o rozwód uważany jest ten małżonek, o którego winie w rozkładzie pożycia małżeństwa orzekł sąd.
Jeżeli więc sąd uzna, że to Pana żona jest winna rozkładu pożycia małżeńskiego to nakaże jej zwrócić Panu poniesione przez Pana koszty, a więc również opłatę od pozwu. Jeżeli sąd Pana zwolni z kosztów sądowych to nakaże żonie zwrócić kwotę 600 zł na rzecz Skarbu Państwa.


Jeżeli rozwód zostanie orzeczony bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie obojga małżonków to rozłoży koszty po połowie. W takiej sytuacji sąd nakaże Pana żonie zwrócić Panu połowę uiszczonej opłaty.
Jeżeli to Pan zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego to sąd nie nakaże Pana żonie zwrócić Panu połowy części poniesionej opłaty od pozwu o rozwód.

 


Stan prawny na dzień 12.02.2012 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.