Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracyJestem rencistą. Prócz tego pracuję na cały etat w biurze. Tydzień temu uległem wypadkowi w drodze do pracy. Czy należy mi się z tego tytułu odszkodowanie? Nadmienię, że w wyniku wypadku doznałem poważnego urazu i czeka mnie kilkutygodniowe leczenie.


Marian

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) wskazuje, iż obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.


Z kolei stosownie do art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów.

Według art. 11 ust. 1 ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1 (a więc osoby które są pracownikami), 3 i 12.


Tak więc osoby, które są pracownikami tzn. są zatrudnione na umowę o pracę obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Dotyczy to także rencistów wykonujących zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.


Jednak ustawa o z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) nie przewiduje obecnie świadczeń z tego ubezpieczenia dla osób, które doznały wypadku w drodze do pracy. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, m.in. jednorazowe odszkodowanie czy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego są wypłacane wyłącznie w związku z wypadkiem w pracy.


Do wypadku w drodze do pracy zastosowanie będzie miał art. 92 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, który wskazuje, że za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
Prawo do wynagrodzenia za czas choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy przysługuje  za czas niezdolności do pracy do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.


Po upływie okresu w jakim pracownikowi, który miał wypadek w drodze do pracy przysługuje wynagrodzenie, jeżeli pracownik nadal pozostaje niezdolny do pracy, przysługuje mu zasiłek chorobowy, przyznawany na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.).

Art. 1 ust. 1 ustawy wskazuje, iż świadczenia pieniężne na warunkach i w wysokości określonych ustawą przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zwanym dalej „ubezpieczonymi”.

Jak wskazałem powyżej pracownicy są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Jak wskazuje przepis art. 11 ust. 2 pkt 3 wskazuje, iż miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.


Reasumując, z tytułu wypadku w drodze do pracy nie przysługują świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, a w szczególności jednorazowe odszkodowanie.
Z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku w drodze do pracy będzie przysługiwało 100% wynagrodzenia lub zasiłek chorobowy przysługujący w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku (z tytułu „zwykłej” choroby zasiłek wynosi 80% podstawy wymiaru).

 


Stan prawny na dzień 27.01.2012 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.