Odłogowanie gruntów rolnych a dochód w pomocy społecznej i wysokość zasiłku stałegoUbiegam się o zasiłek stały z GOPS-u w związku z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Posiadam 1,6 ha przeliczeniowego, ale jest on nie uprawiany. GOPS wyliczył mi wysokość zasiłku na 200 zł, ponieważ odejmuje mi ponad 400 zł za posiadane grunty.
Nigdzie nie pracuję i jest to mój jedyny dochód.
Pani z KRUS poradziła mi bym podała w GOPS-ie informację o odłogowaniu mojego gruntu rolnego.
Podobno to może znacznie wpłynąć na wysokość zasiłku. Jak mam to przeprowadzić i na jakie ustawy się powołać?

 

Monika

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Niestety porada pani z KRUS nie była prawidłowa. To czy Pani uprawia grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego czy też są one odłogowane, nie ma żadnego znaczenia w sprawie.


Jeżeli jest Pani właścicielem lub posiadaczem gruntów rolnych, a ich powierzchnia przekracza 1 ha przeliczeniowy to ośrodek pomocy społecznej musi określić jaki dochód uzyskuje Pani z tych gruntów.


Ustawa o pomocy społecznej, zgodnie z którą musi działać GOPS/MOPS, określa tzw. ryczałtowy tryb ustalania dochodu osiąganego z gospodarstwa rolnego. Dochód ten jest wyliczany jako wartość dochodu, odpowiadającego powierzchni gospodarstwa z uwzględnieniem ha przeliczeniowych i kwoty dochodu ustalonej dla 1 ha przeliczeniowego niezależnie od faktycznej dochodowości konkretnego gospodarstwa.


Przepis art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł. Od 1 października 2018 r. dochód z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych będzie wynosił 308 zł miesięcznie.


Przepisy nie przewidują jakichkolwiek wyjątków od przyjętej w ww. przepisie art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, zasady wyliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego. To oznacza, że z punktu widzenia ustawy o pomocy społecznej,bez w znaczenia jest okoliczność, czy gospodarstwo rolne jest uprawiane, czy też nie i z jakiego powodu oraz czy rzeczywiście przynosi ono dochody.

Odłogowanie gruntów rolnych nie ma zatem żadnego wypływu na ustalenie Pani dochodu, a tym samym na wysokość zasiłku stałego.
Pani dochód z gospodarstwa rolnego wynosi aktualnie 460,80 zł (1,6 x 288 zł), a od 1 października 2018 r. wynosił będzie 492,80 zł (1,6 x 308 zł).

Od tego dochodu z gospodarstwa rolnego należy odliczyć płacone przez Panią składki na ubezpieczenie społeczne (KRUS). Różnica to Pani dochód, od którego zależy wysokość zasiłku stałego.


Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (aktualnie 634 zł a od 1 października 2018 r. 701 zł)  a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł (a od 1 października 645 zł).


To, że dla ustawodawcy nie miało znaczenia czy z nieruchomości rolnych faktycznie jest uzyskiwany jakikolwiek dochód, czy w ogóle są one uprawiane czy też leżą odłogiem, a także to, że w przypadku posiadania nieruchomości rolnych należy przyjąć przy obliczaniu wysokości dochodu, że z tego tytułu uzyskiwany jest dochód na konkretnym poziomie uzależnionym jedynie od ilości hektarów przeliczeniowych znalazło potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych i w doktrynie.
Np. w „Pomoc społeczna. Komentarz” wyd. IV, WKP 2017, Iwona Sierpowska pisze: „Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości ustalenia dochodu z gospodarstwa rolnego w innej wysokości niż określona w art. 8 ust. 9, nawet jeśli faktyczny dochód z tego tytułu nie jest uzyskiwany. Dla ustalenia dochodu na potrzeby postępowania w sprawach świadczeń z pomocy społecznej nie ma znaczenia, jakie rzeczywiste dochody osiągane są z gospodarstwa rolnego ani czy grunt jest w ogóle uprawiany. Decydują tytuł własności lub posiadania gruntu oraz jego zaklasyfikowanie (rodzaj użytków, klasa gleboznawcza)”.

 

Mając na względzie powyższe wskażę, że przekaznie do GOPS informacji o odłogowaniu gruntów rolnych nie będzie miało żadnego wpływu na wysokść Pani dochodu a tym samym zasiłku stałego.

Urzędniczka KRUS zapewne nie zna ustawy o pomocy społecznej, a tylko ta ma zastosowanie w Pani sprawie.

 

 

Stan prawny na dzień 15.09.2018 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.