Od 1.10.2018 r. nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznejOd 1 października 2018 r. będą obowiązywały nowe, wyższe kryteria dochodowe przy ubieganiu się o pomoc społeczną. Wraz ze wzrostem kryterium dochodowego wzrosną także wysokości zasiłku stałego i okresowego.
Nowe kryteria wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).


Zgodnie z rozporządzeniem kryterium dochodowe wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 701 zł (obecnie 634 zł, wzrost o 67 zł),
  • dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł (obecnie 514 zł, wzrost o 14 zł).

 

Od 1 października 2018 r. maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 645 zł miesięcznie (obecnie 604 zł).
Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 308 zł (obecnie 288 zł).


Zwiększeniu ulegają także kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  1. kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynosić będzie  1763 zł (obecnie 1722 zł);
  2. minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wyniesie 647 zł (obecnie 606 zł);
  3. maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wyniesie 1376 zł (aktualnie 1335 zł).

 

 

Stan prawny na dzień 18.09.2018 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.