Nabycie spadku przed 2007 r. i dział spadku - kwestie podatkoweSpadkodawca zmarł w 2003 r. Spadkobiercami są: żona, córka i syn. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzono w 2016 r. Spadkobiorcy chcą przekazać cały spadek na syna. Spadek to 1/2 nieruchomości - pozostałe 1/2 nieruchomości należy do żony spadkodawcy. Żona spadkodawcy i syn mieszkają w nieruchomości należącej do masy spadkowej, córka mieszka oddzielnie. Chcemy doprowadzić do sytuacji w której syn i jego żona będą posiadali całą nieruchomość.

 1. W jaki sposób wykonać tą czynność tak, żeby podatek był najmniejszy?
 2. Czy córka musi koniecznie zapłacić podatek od spadku?
 3. W Urzędzie skarbowym dowiedziałem się, że jeżeli żona spadkodawcy i syn mieszkają w tej nieruchomości i nie będą jej zbywać przez 5 lat to nie muszą płacić podatku od spadku, ale czy w przypadku, gdy żona spadkodawcy będzie przekazywała swoją część spadku na syna to również nie będzie musiała płacić podatku (nadal będzie mieszkała w nieruchomości razem z synem na zasadzie służebności)?
 4. Czy syn, gdy już będzie dysponował całym spadkiem i rozszerzy wspólnotę majątkową na swoją żonę nie będzie musiał płacić podatku od spadku? Czy nie będzie to traktowane jako zbycie części nieruchomości?

 

Michał

 

 


 

 

Szanowny Panie!

 

Nabycie spadku nastąpiło w 2003 r. co wynika z tego, że spadkobiercy nabywają spadek z chwilą śmierci spadkodawcy.
Ze względu na to, że nabycie spadku nastąpiło w 2003 r. spadkobiercy nie mogą skorzystać z ulgi podatkowej określonej w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (zgodnie z tym przepisem zwalnia się z podatku od spadku spadkobierców należących do najbliższego kręgu rodziny pod warunkiem zgłoszenia nabycia spadku w urzędzie skarbowym).
Przepis art. 4a ustawy wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2007 r. a zgodnie z ustawą nowelizującą, do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

 

Z uwagi na niemożność skorzystania z ulgi określonej w art. 4a spadkobiercy, którzy nabyli spadek podlegają obowiązkowi podatkowemu w podatku od spadków i darowizn.


Kwota wolna od podatku, dla podatników zaliczonych do I grupy podatkowej (m. in. małżonek, zstępni) wynosi 9.637 zł.
Podstawą opodatkowania jest wartość nabytego spadku (udziału w spadku) pomniejszona o kwotę wolną od podatku.
W przypadku nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej podatek wynosi:

 1. 3 % - jeżeli podstawa opodatkowania wynosi do 10.278 zł
 2. 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł - jeżeli podstawa opodatkowania wynosi od 10.278 zł do 20.556 zł
 3. 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł – jeżeli podstawa opodatkowania wynosi ponad 20.556 zł

 

Spadkobiercy należący, jak w pytaniu, do I grupy podatkowej, mogą skorzystać z ulgi w zapłacie podatku, z tzw. ulgi mieszkaniowej. Do tej ulgi zastosowanie będą miały przepisy z chwili nabycia spadku czyli z 2003 r. Wynika to z przepisów ustaw nowelizujących.

 

Art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że w przypadku nabycia, w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.
Proszę zwrócić uwagę, że ulga dotyczy wartości powierzchni użytkowej budynku a nie całej nieruchomości – ulga nie dotyczy gruntu.

 

Zgodnie z ust. 2 ulga przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są obywatelami polskimi lub mają miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy,
 3. nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego,
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu,
 5. będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:
 • od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
 • od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

 

Podstawą do skorzystania z ulgi mieszkaniowej jest zatem to, że spadkobierca nie posiada tytułu prawnego do innego budynku lub mieszkania, a także to, że będą zamieszkiwać w nabytym budynku lub lokalu przez 5 lat od złożenia zeznania podatkowego.

 

Z powyższego wynika, że fakt zamieszkiwania w nabytym w spadku budynku od dnia nabycia spadku (od 2003 r.) do dnia dzisiejszego nie ma znaczenia w kwestii skorzystania z ulgi. Tego okresu (przed złożeniem zeznania podatkowego) nie bierze się pod uwagę przy określaniu spełnienia warunków skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Przepis wyraźnie mówi, że podstawą skorzystania z ulgi mieszkaniowej jest zamieszkiwanie w nabytym budynku przez 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego, a to powinniście Państwo złożyć w terminie miesiąca od daty sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Ust. 7 art. 16 w brzmieniu z 2003 r. wskazuje, że nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia.
Warunek określony w ust. 2 pkt 5 (czyli warunek stałego zamieszkiwania przez 5 lat od dnia złożenia zeznania) uważa się za spełniony również wtedy, gdy budynek lub lokal został zbyty przed rozpoczęciem zamieszkiwania ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia (ust. 8).

 

Jeżeli zatem żona spadkodawcy spełnia warunki do ulgi określone w art. 16 ust. 2 ustawy i zbędzie swój udział w nieruchomości na rzecz syna nie będzie stanowiło podstawy do żądania zapłacenia podatku gdyż jest to zbycie na rzecz współspadkodawcy. Podobnie jest z drugim spadkobiercą – prawo do ulgi zostanie zachowane jeżeli spadkobierca ten będzie miał zamiar zamieszkiwać w nabytym budynku przez okres 5 lat od chwili złożenia zeznania (oświadczenie o zamiarze zamieszkiwania będzie musiał złożyć w zeznaniu). Warunek ten zostanie zachowany w sytuacji, w której druga ze spadkobierców zbędzie swój udział na rzecz innego spadkobiercy (np. na rzecz brata).


Zajmując się Pana sprawą przeglądnąłem interpretacje podatkowe. Wśród nich są interpretacje zbieżne z moim stanowiskiem, ale również przedstawiające stanowisko odmienne.

 

Znalazłem interpretację Izby Skarbowej w Warszawie znak: IPPB2/436-152/09-6/AF z dnia 16 lipca 2009 r., gdzie wskazano, że darowizna spadku nie pozbawia podatnika prawa do ulgi mieszkaniowej. Przekazanie w formie darowizny udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku nie powoduje utraty prawa do ulgi mieszkaniowej.
W uzasadnieniu tej interpretacji wskazano:
„W myśl zapisu art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia.
Podatnik nie traci więc prawa do ulgi, jeżeli dokona zbycia udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca z tytułu nabycia w drodze spadku po zmarłej żonie udziału w lokalu mieszkalnym w W. przy ul. m. skorzystał z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Następnie Wnioskodawca przysługujący mu udział w ww. lokalu mieszkalnym przekazał w formie darowizny synowi, będącemu jednym ze spadkobierców, w zamian za zapewnienie Wnioskodawcy dożywotniego mieszkania w W. przy ul. m., gdzie obecnie Wnioskodawca mieszka.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca w sytuacji przekazania formie darowizny na rzecz syna, będącego jednym ze spadkobierców, swojego udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku, zachowa prawa do ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, iż syn w zamian za otrzymaną darowiznę, zobowiąże się do zapewnienia Wnioskodawcy prawa do innego mieszkania”.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2009 r., znak: ILPB2/436-132/08-2/MK wskazał – „… Ponadto prawo do tej ulgi przysługuje również w przypadkach, gdy wymienione osoby - po zamieszkaniu w nabytym w ten sposób budynku lub lokalu - znajdują się w sytuacji życiowej powodującej konieczność zmiany warunków mieszkaniowych, skutkującą zbyciem przedmiotu darowizny czy masy spadkowej, przed upływem okresu określonego w art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy. Zatem jeżeli spadkobierca - nabywca budynku lub lokalu nadal będzie w nim zamieszkiwał, pomimo zbycia tytułu prawnego do tego budynku lub lokalu, to zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy.
Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w spadku po Swojej matce Wnioskodawczyni nabyła budynek mieszkalny i grunty, które obecnie zamierza przekazać w formie darowizny członkom najbliżej rodziny (dzieciom). Pomimo tego faktu, jak wskazuje Wnioskodawczyni, w nabytej w spadku nieruchomości będzie Ona nadal zamieszkiwać.
Reasumując, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni, która daruje nabytą w spadku nieruchomość członkom najbliższej rodziny, nie utraci z tego powodu prawa do ulgi przewidzianej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli będzie nadal w tym budynku mieszkała przez okres 5 lat od dnia określonego w ust. 2 pkt 5 lit. a) lub b) tego artykułu”.


Proszę zwrócić uwagę, że ww. interpretacje odmienne zapatrują się na problem ulgi w podatku:

 1. jeżeli podatnik dokona zbycia udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych to zachowuje prawo do ulgi niezależnie od tego czy nadal będzie zamieszkiwał w tym budynku
 2. podatnik zachowa prawo do ulgi jeżeli w odziedziczonym budynku zamieszka, zbędzie swój udział na rzecz osoby bliskiej i nadal będzie zamieszkiwał w tym budynku -  tu podstawą jest, że osoba nadal zamieszkuje w lokalu i będzie zamieszkiwała co najmniej 5 lat od chwili złożenia zeznania podatkowego.


W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 934/11 odnośnie art. 16 ust. 7 wskazano: „Przepis ten zawiera dwie przesłanki, których spełnienie musi nastąpić kumulatywnie aby podatnik zachował prawo do ulgi, tj.:

 • nastąpić musi zbycie budynku (lokalu) uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych;
 • podatnik musiał nabyć inny budynek, uzyskać pozwolenie na jego budowę lub nabyć inny lokal nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia.

Zgodnie z tym orzeczeniem nawet w sytuacji, w której spadkobierca który korzysta z ulgi zbędzie odziedziczone prawo na rzecz innego spadkobiercy to aby skorzystać z ulgi to zbycie musi być uzasadnione koniecznością zamiany warunków mieszkaniowych a podatnik musi nabyć inny budynek lub nabyć inny lokal w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia.


Żeby było bardziej skomplikowanie wskażę, że w sytuacji, w której jednocześnie żona spadkodawcy i jego córka chcą zbyć na rzecz syna swoje udziały w odziedziczonej nieruchomości to nie będzie to zbycie (sprzedaż, darowizna) lecz umowny dział spadku polegający na przyznaniu jednemu ze spadkobierców własności nieruchomości na wyłączność za spłatą lub bez tej spłaty na rzecz pozostałych.
W sytuacji, w której spadkobiercy nie będą chcieli jednocześnie (w tym samym momencie) przekazać swoich udziałów synowi to mogą to zrobić na podstawie umowy zbycia (darowizna, sprzedaż, zamiana).
W przypadku działu spadku również są różne interpretacje odnośnie tego czy dział spadku może być uznany za zbycie udziału w nieruchomości, o którym mowa w art. 16 ust. 7 (dział spadku w wyniku, którego syn nabędzie na wyłączność własność nieruchomości może być najtańszym sposobem załatwienia sprawy ).


Moje stanowisko jest takie, że jeżeli córka i żona zbędą swoje udziały w spadku na rzecz syna – współspadkobiercy, to jeżeli spełnią inne przesłanki (nieposiadanie tytułu prawnego do innego budynku lub mieszkania, zamieszkiwanie w odziedziczonym domu) to niezależnie od tego czy po zbyciu udziału nadal będą zamieszkiwać w domu to nie stracą prawa do ulgi. Jednak, musi mieć Pan na względzie, że niestety urząd skarbowy właściwy w Pana sprawie może odmiennie interpretować przepisy – moja wykładnia, co oczywiste, nie jest wiążąca.
Niestety nie ma jednej, obowiązującej wszystkie urzędy skarbowe, wykładni przepisów podatkowych, każdy urząd stosuje swoją (w miejscowości w której zamieszkuję jest 5 urzędów skarbowych i w wielu sprawach każdy stosuje inną interpretację).


Biorąc pod uwagę to, że w podobnych sprawach wydawane były różne interpretacje, które są odmienne od mojej radziłbym wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w Pana sprawie. Wydane interpretacje są wiążące dla organów skarbowych i gdyby została wydana korzystna dla Pana interpretacja Pana mama mogłaby bez konsekwencji podatkowych przekazać Panu udział w nieruchomości nabyty w spadku po mężu. Podobnie siostra.
Koszt interpretacji to 40 zł za każdy stan faktyczny. Nie jest on duży a wydana interpretacja jest wiążąca dla organów skarbowych.


W chwili obecnej ważnym jest, aby w złożonym zeznaniu podatkowym ci ze spadkobierców, którzy spełniają przesłanki do skorzystania z ulgi (brak tytułu prawnego do innego mieszkania lub budynku mieszkalnego) i mieszkają lub zamierzają zamieszkać w nabytym domu określili tą okoliczność.
Ze względu na możliwe różne interpretacje odnośnie zbycia udziałów w nieruchomości lub konsekwencji działu spadku w świetle ulgi mieszkaniowej, warto wstrzymać się z tym przeniesieniem do czasu wydania interpretacji.
Jeżeli nie zamierza Pan występować o wydanie interpretacji to oczywiście w przypadku niekorzystnego dla Pana stanowiska urzędu skarbowego można się odwoływać od decyzji i w tym odwołaniu wskazywać stosowne argumenty, ale nie ma pewności, że organy odwoławcze przychylą się do tych argumentów.


Z pytania wynika, że nieruchomość wchodziła w skład majątku wspólnego żony i zmarłego męża. Aby syn stał się jedynym właścicielem nieruchomości żona i córka spadkodawcy muszą przenieść na syna swoje udziały w nieruchomości. Jak wskazałem powyżej jeżeli żona i córka będą chciały jednocześnie przekazać synowi swoje udziały to do czynienia będziemy mieli z działem spadku połączonym z podziałem majątku wspólnego małżeńskiego (częściowym o ile nieruchomość nie stanowi jedynego składnika spadku i majątku wspólnego małżeńskiego).
Jeżeli żona i córka będą chciały nierównocześnie przekazać swoje udziały w nieruchomości synowi to mogą to zrobić zawierając z nim umowę zbycia udziałów w nieruchomości. Może to być darowizna lub odpłatne zbycie.


Koszt umowy notarialnej zbycia nieruchomości (opłata notarialna) uzależniony jest od wartości zbywanego udziału. Maksymalne opłaty notarialne przedstawiają się tak:

Wartość przedmiotu
czynności notarialnej

Taksa notarialna - stawka procentowa lub kwota

do 3 000 zł

100 zł

powyżej 3 000 zł do 10 000 zł

100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3 000 zł

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł

310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł

710 zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000 zł

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł

1 010 zł  + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2.000.000 zł

4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł

6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7 500 zł

Notariusz pobierze od opłaty także 23 % podatku VAT.
Podobnie jest z umownym działem spadku oraz podziału majątku wspólnego małżeńskiego – oplata notarialna będzie uzależniona od wartości majątku podlegającego podziałowi.
Może się okazać, że tańszym sposobem przeprowadzenia działu spadku połączonego z podziałem majątku wspólnego jest sądowy podział na podstawie zgodnego projektu stron.
Jeżeli strony przedstawią zgodny projekt działu spadku połączonego z podziałem majątku wspólnego małżeńskiego to jeżeli sąd orzeknie na podstawie tego projektu opłata wyniesie 600 zł.


Jeżeli chodzi o rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej przez syna, który będzie już właścicielem całości nieruchomości to, mając na względzie przepisy prawa rodzinnego, wskażę, że nie jest ono (to rozszerzenie) zbyciem udziału w nieruchomości czy zbycie całej nieruchomości.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego jednoznacznie wyrażono pogląd, że umowa rozszerzająca wspólność majątkową małżeńską ma charakter czynności prawnej rozporządzającej o charakterze nieodpłatnym, co stanowi w swej istocie darowiznę dokonaną w ramach małżeńskiej umowy majątkowej. Wspólność małżeńską, która jest współwłasnością łączną cechuje bezudziałowy charakter. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży nieruchomości, każdy z małżonków zbywa całą nieruchomość, a nie udziały w tej nieruchomości a cały przychód ze sprzedaży wchodzi niepodzielnie do majątku wspólnego (uchwała SA z 15 stycznia 1992 r., III CZP 142/91, OSP 1993/3, poz. 54).
Z powyższego również wynika, że z chwilą objęcia nieruchomości wspólnością majątkową nie następuje jakiekolwiek wydzielenie części nieruchomości, a żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy. Każdy z współwłaścicieli (małżonków) jest właścicielem całej rzeczy. Nie można również powiedzieć, że z chwilą zawarcia umowy majątkowej strona takiej umowy wyzbyła się prawa, a na skutek wyłączenia z tej współwłasności ponownie nabyła.


Objęcie przedmiotów wspólnością ustawową i założenie, że wobec braku odmiennych postanowień, każdy z małżonków posiada ½ udziału jest czynnością prawną organizacyjną, której przedmiotem jest regulacja majątkowo - prawnych stosunków małżonków. Nie oznacza to, że od momentu zawarcia umowy majątkowej małżonek, który dotychczas władał całą nieruchomością, będzie miał prawo władania tylko połową i tylko w tej części będzie mógł nią rozporządzić, zaś drugą połową rozporządzał będzie drugi małżonek. Takie rozumowanie pozostawałoby w sprzeczności z zasadą wspólności ustawowej. Udział we współwłasności ustawowej nie może być przedmiotem obrotu.


W orzecznictwie nie ma wątpliwości co do tego, że w przypadku objęcia wspólnością ustawową nieruchomości, stanowiącej odrębną własność, małżonek, który stałby się w ten sposób współwłaścicielem, w przypadku sprzedaży tej nieruchomości, korzystałby ze zwolnienia przysługującego drugiemu małżonkowi, na skutek upływu terminu 5 lat, liczonego od momentu nabycia nieruchomości przez pierwszego małżonka (wyroki; NSA z dnia 9 kwietnia 2002 r., sygn. akt III SA 2717/2000, WSA w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 949/13, czy WSA w Lublinie z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Lu 1038/13).


Nie można zatem powiedzieć, że jeżeli mąż zawrze z żoną umowę małżeńską majątkowa rozszerzającą wspólność ustawową na nieruchomość stanowiącą składnik majątku osobistego męża to jest to równoznaczne ze zbyciem na rzecz żony udziału w tej nieruchomości (jednocześnie nabyciem przez żonę tego udziału).
Uczciwie przyznam, że spotkałem się także z odmiennymi interpretacjami urzędów skarbowych (ale odmienne interpretacje od mojej są w zdecydowanej mniejszości).

 

 

Stan prawny na dzień 3.01.2019 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.