Na jaki okres przyznawany jest zasiłek stałyUzyskałem orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W związku z tym, że jestem bezrobotny i nie mam żadnego dochodu złożyłem wniosek w GOPS o wypłatę zasiłku stałego. Orzeczenie o niepełnosprawności mam wydane na 5 lat. Na jaki okres otrzymam zasiłek stały?


Marian

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Stosownie do przepisu art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

 

W chwili obecnej kryterium dochodowe wynosi 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 351 zł dla osoby w rodzinie.

 

Według art. 37 ust. 2 ustawy, zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie
 2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie (art. 37 ust. 3).


Zasiłek stały przyznaje się bezterminowo:

 1. w przypadku kiedy mężczyzna ukończył 65 lat, a kobieta 60 lat
 2. w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane na czas nieokreślony

Zasiłek stały przyznaje się na okres w przypadku gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ma charakter okresowy.


Jeżeli zatem spełnia Pan warunki do otrzymania zasiłku stałego to zostanie on Panu przyznany na okres 5 lat (do końca okresu obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności).


To, że zasiłek stały zostanie przyznany na dany okres, nie oznacza, że decyzja o przyznaniu zasiłku stałego nie może zostać zmieniona.
Jak wskazuje art. 106 ust. 5 ustawy, decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku:

 1. zmiany przepisów prawa
 2. zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony
 3. pobrania nienależnego świadczenia

Organ pomocy społecznej może także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli:

 1. pracownik socjalny stwierdzi marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia
 2. pracownik socjalny stwierdzi dysproporcję między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia
 3. osoba otrzymuje świadczenie odmówi złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym w czasie przeprowadzania przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego

 

 

Stan prawny na dzień 12.05.2014 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.