Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Pobyt w zakładzie karnym a wypłata renty socjalnej

Czy ZUS wypłaca rentę socjalną dla osoby tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności?


więcej

Renta rodzinna dla małżonka w separacji sądowej

Czy wdowa (wdowiec) mogą ubiegać się o rentę rodzinną po mężu (żonie) jeżeli małżonkowie pozostawali w separacji?


więcej

Błędnie obliczona emerytura. Czy ZUS może zmniejszyć emeryturę?

Czy ZUS może zmniejszyć emeryturę jeżeli błędnie (za wysoko) ustalił jej wysokość?


więcej

Odpłatność za DPS - rodzeństwo i opiekun prawny

Czy rodzeństwo jest zobowiązane do ponoszenia kosztów pobytu osoby w domu pomocy społecznej? Czy tą odpłatność powinien ponosić opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej przebywającej w DPS?


więcej

Czy przysługuje zasiłek wychowawczy?

Czy osoba, której nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego może się ubiegać o zasiłek wychowawczy?


więcej

Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona przez gminę po śmierci osoby umieszczonej w DPS

Czy gmina może żądać od spadkobiercy osoby umieszczonej w DPS zwrotu uiszczonej przez gminę opłaty za pobyt osoby w DPS?


więcej

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad teściową

Czy osoba pielęgnująca i opiekująca się niepełnosprawną teściową/teściem może ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?


więcej

Zmiana stopnia niepełnosprawności a prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego

Czy zmiana stopnia niepełnosprawności ze znacznego na umiarkowany ma wpływ na przyznane prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego?


więcej

Czy można uzyskać kartę parkingową na podstawie orzeczenia ZUS?

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy jest równoznaczne umiarkowanemu stopniowi niepełnosprawności. Czy jednak na podstawie orzeczenia ZUS można uzyskać kartę parkingową?


więcej

Separacja sądowa a zasiłek pogrzebowy

Czy małżonek pozostający w separacji sądowej może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy w związku ze śmiercią małżonka?


więcej
2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11