Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Odpłatność za DPS - rodzeństwo i opiekun prawny

Czy rodzeństwo jest zobowiązane do ponoszenia kosztów pobytu osoby w domu pomocy społecznej? Czy tą odpłatność powinien ponosić opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej przebywającej w DPS?


więcej

Czy przysługuje zasiłek wychowawczy?

Czy osoba, której nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego może się ubiegać o zasiłek wychowawczy?


więcej

Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona przez gminę po śmierci osoby umieszczonej w DPS

Czy gmina może żądać od spadkobiercy osoby umieszczonej w DPS zwrotu uiszczonej przez gminę opłaty za pobyt osoby w DPS?


więcej

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad teściową

Czy osoba pielęgnująca i opiekująca się niepełnosprawną teściową/teściem może ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?


więcej

Zmiana stopnia niepełnosprawności a prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego

Czy zmiana stopnia niepełnosprawności ze znacznego na umiarkowany ma wpływ na przyznane prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego?


więcej

Czy można uzyskać kartę parkingową na podstawie orzeczenia ZUS?

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy jest równoznaczne umiarkowanemu stopniowi niepełnosprawności. Czy jednak na podstawie orzeczenia ZUS można uzyskać kartę parkingową?


więcej

Separacja sądowa a zasiłek pogrzebowy

Czy małżonek pozostający w separacji sądowej może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy w związku ze śmiercią małżonka?


więcej

Pomoc społeczna - dochód rodziny czy prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego

Czy wspólne zamieszkiwanie jest równoznaczne z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego i czy wynagrodzenie syna mieszkającego z rodzicami ubiegających się o pomoc społeczną wlicza się do dochodu rodziny?


więcej

Niezgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Co robić kiedy mąż nie chce zgłosić żony do ubezpieczenia zdrowotnego?


więcej

Zbieg uprawnień do renty socjalnej i renty rodzinnej

Czy pobierając rentę socjalną można jednocześnie pobierać rentę rodzinną?


więcej
2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11