Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sąd właściwy w sprawie o alimenty. Miejsce zamieszkania ubezwłasnowolnionego

Jaki sąd jest sądem właściwym dla złożenia pozwu o alimenty? Jak ustalić miejsce zamieszkania ubezwłasnowolnionego całkowicie?


więcej

Zgoda sądu na zbycie nieruchomości, w której udział odziedziczyło dziecko

Czy jeżeli małoletni odziedziczył udział we współwłasności nieruchomości to jego rodzic może sprzedać tą nieruchomość? Czy potrzebna jest zgoda sądu na sprzedaż?


więcej

Opłata od pozwu o uchylenie alimentów

W jakiej wysokości jest opłata sądowa od pozwu o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego?


więcej

Zaprzeczenie ojcostwa a zapłacone alimenty

Czy mężczyzna co do którego ustalono, że nie jest ojcem dziecka łożył na to dziecko alimenty może żądać ich zwrotu po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa?


więcej

Wyrok obniżający alimenty a egzekucja komornicza

Czy wydanie wyroku obniżającego alimenty jest powodem dla umorzenia postępowania egzekucyjnego?


więcej

Umowna zmiana orzeczenia o alimentach i władzy rodzicielskiej

Czy jest możliwe zawarcie umowy notarialnej w sprawie zmiany orzeczenia o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej i o alimentach?


więcej

Sankcje za niewywiązywanie się z obowiązku pomocy rodzicom

Czy na drodze sądowej można zmusić dziecko, aby zajął się schorowaną matką (ojcem)? Czy brak zainteresowania rodzicem jest karalny?


więcej

Zgoda małżonka na pożyczenie pieniędzy innej osobie. Zwolnienie z podatku od pożyczki zaciągniętej od osoby we wspólności małżeńskiej

Czy pożyczenie pieniędzy przez jednego z małżonków, bez zgody drugiego, jest ważne? Czy pożyczenie pieniędzy od osoby pozostającej w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej powoduje, że podatek należy opłacić od dwóch pożyczek (od męża i od żony)?


więcej

Użytkowanie wieczyste małżonków a własność budynku wzniesionego przez małżonka z majątku osobistego

Czyją własność stanowi budynek wzniesiony, na działce będącej w użytkowaniu wieczystym małżonków, przez jednego z małżonków z jego majątku osobistego?


więcej

Cesja zaległych alimentów

Czy możliwe jest zbycie wierzytelności (przelew) z tytułu niezapłaconych przez zobowiązanego rat alimentów?


więcej
2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11