Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Emerytura a zatrudnienie. Zmniejszenie/zawieszenie emerytury

Czy emerytura osoby, która podejmie dodatkową pracę ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu?


więcej

Płacenie alimentów a ustalenie wysokości dochodu w pomocy społecznej

Czy przy ustalaniu dochodu osoby korzystającej z pomocy społecznej odlicza się od przychodu wyłącznie kwoty płaconych alimentów bieżących czy także alimentów zaległych.


więcej

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego a pomoc społeczna

Dozór elektroniczny a świadczenia z pomocy społecznej.


więcej

Pobyt w zakładzie karnym a wypłata renty socjalnej

Czy ZUS wypłaca rentę socjalną dla osoby tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności?


więcej

Renta rodzinna dla małżonka w separacji sądowej

Czy wdowa (wdowiec) mogą ubiegać się o rentę rodzinną po mężu (żonie) jeżeli małżonkowie pozostawali w separacji?


więcej

Błędnie obliczona emerytura. Czy ZUS może zmniejszyć emeryturę?

Czy ZUS może zmniejszyć emeryturę jeżeli błędnie (za wysoko) ustalił jej wysokość?


więcej

Odpłatność za DPS - rodzeństwo i opiekun prawny

Czy rodzeństwo jest zobowiązane do ponoszenia kosztów pobytu osoby w domu pomocy społecznej? Czy tą odpłatność powinien ponosić opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej przebywającej w DPS?


więcej

Czy przysługuje zasiłek wychowawczy?

Czy osoba, której nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego może się ubiegać o zasiłek wychowawczy?


więcej

Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona przez gminę po śmierci osoby umieszczonej w DPS

Czy gmina może żądać od spadkobiercy osoby umieszczonej w DPS zwrotu uiszczonej przez gminę opłaty za pobyt osoby w DPS?


więcej

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad teściową

Czy osoba pielęgnująca i opiekująca się niepełnosprawną teściową/teściem może ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10