Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Ponoszenie odpłatności za DPS przez osobę przebywającą za granicą

Czy ośrodek pomocy społecznej może wyegzekwować opłaty za DPS od dziecka przebywającego poza granicami Polski?


więcej

Odmowa wskazania dochodu przez członka rodziny zobowiązanego do ponoszenia odpłatności za DPS

Jakie skutki wywoła odmowa udzielenia informacji o zarobkach przez małżonka osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej?


więcej

Separacja faktyczna a renta rodzinna

Czy małżonek pozostający w faktycznej separacji może starać się o rentę rodzinną po zmarłym małżonku.


więcej

Zawieszenie renty (emerytury) a wypłata dodatku pielęgnacyjnego

Czy zawieszenie prawa do emerytury (renty) powoduje automatyczne zawieszenie wypłaty dodatku pielęgnacyjnego przysługującego renciście (emerytowi)?


więcej

Emerytura a zatrudnienie. Zmniejszenie/zawieszenie emerytury

Czy emerytura osoby, która podejmie dodatkową pracę ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu?


więcej

Płacenie alimentów a ustalenie wysokości dochodu w pomocy społecznej

Czy przy ustalaniu dochodu osoby korzystającej z pomocy społecznej odlicza się od przychodu wyłącznie kwoty płaconych alimentów bieżących czy także alimentów zaległych.


więcej

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego a pomoc społeczna

Dozór elektroniczny a świadczenia z pomocy społecznej.


więcej

Pobyt w zakładzie karnym a wypłata renty socjalnej

Czy ZUS wypłaca rentę socjalną dla osoby tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności?


więcej

Renta rodzinna dla małżonka w separacji sądowej

Czy wdowa (wdowiec) mogą ubiegać się o rentę rodzinną po mężu (żonie) jeżeli małżonkowie pozostawali w separacji?


więcej

Błędnie obliczona emerytura. Czy ZUS może zmniejszyć emeryturę?

Czy ZUS może zmniejszyć emeryturę jeżeli błędnie (za wysoko) ustalił jej wysokość?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10