Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Utrata prawa do renty socjalnej. Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

"Uzdrowienie" przez ZUS osoby pobierającej rentę socjalną. Odwołanie od orzeczenia lekarza orzecznika stwierdzającego, że osoba nie jest całkowicie niezdolna do pracy.


więcej

Zasiłek chorobowy po zasiłku macierzyńskim

Czy po zakończeniu okresu na który przyznano zasiłek macierzyński można ubiegać się w ZUS o zasiłek chorobowy?


więcej

Dobrowolne alimenty a dochód w pomocy społecznej

Czy alimenty płacone dobrowolnie, a nie na podstawie wyroku sądu czy ugody sądowej pomniejszają przychód przy obliczaniu dochodu dla celów pomocy społecznej?


więcej

Renta rodzinna po konkubencie

Czy można się ubiegać o rentę rodzinną po konkubencie (partnerze)?


więcej

Brak zameldowania a wniosek o rentę socjalną

Gdzie złożyć wniosek o rentę socjalną jeżeli nie jest się nigdzie zameldowanym?


więcej

Renta rodzinna a świadczenie pielęgnacyjne

Czy osoba, która ma przyznaną rentę rodzinną może się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu niepodejmowania zatrudnienia ze względu na konieczność opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny?


więcej

Ponoszenie odpłatności za DPS przez osobę przebywającą za granicą

Czy ośrodek pomocy społecznej może wyegzekwować opłaty za DPS od dziecka przebywającego poza granicami Polski?


więcej

Odmowa wskazania dochodu przez członka rodziny zobowiązanego do ponoszenia odpłatności za DPS

Jakie skutki wywoła odmowa udzielenia informacji o zarobkach przez małżonka osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej?


więcej

Separacja faktyczna a renta rodzinna

Czy małżonek pozostający w faktycznej separacji może starać się o rentę rodzinną po zmarłym małżonku.


więcej

Zawieszenie renty (emerytury) a wypłata dodatku pielęgnacyjnego

Czy zawieszenie prawa do emerytury (renty) powoduje automatyczne zawieszenie wypłaty dodatku pielęgnacyjnego przysługującego renciście (emerytowi)?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10