Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Zamieszkiwanie poza granicami Polski a odpłatność za pobyt rodzica w polskim domu pomocy społecznej

Czy ustalając odpłatność jaką ma ponosić dziecko, przebywające poza krajem, za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej, MOPS musi wziąć pod uwagę nie tylko dochody poza granicami Polski, ale także koszty życia tam?


więcej

Wolontariat a status bezrobotnego

Czy wykonywanie pracy jako wolontariusz wiąże się z utratą statusu osoby bezrobotnej?


więcej

Działalność gospodarcza - maksymalna stawka ubezpieczenia chorobowego a zasiłek macierzyński

Czy przerwanie ubezpieczenia chorobowego na 30 dni a następnie ponowne zgłoszenie się do tego ubezpieczenia z zadeklarowaną maksymalną stawką spowoduje, że ZUS będzie wypłacał zasiłek macierzyński w maksymalnej wysokości?


więcej

Zbycie nieruchomości a odpłatność za DPS. Obowiązek partycypacji dzieci w opłacie za DPS

Czy środki za zbycie nieruchomości uwzględnia się w ustalaniu odpłatności za DPS. Czy uwzględnia się oszczędności?


więcej

Zasiłek chorobowy po urlopie wychowawczym

Czy po urlopie wychowawczym pracownica może iść na zwolnienie lekarskie i czy otrzyma wówczas zasiłek chorobowy?


więcej

Rodzina zastępcza a "becikowe"

Czy rodzina zastępcza może ubiegać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)?


więcej

Prawo do bezpłatnej służby zdrowia po zakończeniu wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Czy po zakończeniu wypłacania zasiłku macierzyńskiego przez ZUS osoba może korzystać, bezpłatnie, z publicznej służby zdrowia? Przez jaki okres?


więcej

Utrata prawa do renty socjalnej. Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

"Uzdrowienie" przez ZUS osoby pobierającej rentę socjalną. Odwołanie od orzeczenia lekarza orzecznika stwierdzającego, że osoba nie jest całkowicie niezdolna do pracy.


więcej

Zasiłek chorobowy po zasiłku macierzyńskim

Czy po zakończeniu okresu na który przyznano zasiłek macierzyński można ubiegać się w ZUS o zasiłek chorobowy?


więcej

Dobrowolne alimenty a dochód w pomocy społecznej

Czy alimenty płacone dobrowolnie, a nie na podstawie wyroku sądu czy ugody sądowej pomniejszają przychód przy obliczaniu dochodu dla celów pomocy społecznej?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10