Nasze porady

Darowizna i służebność mieszkania a opłaty za dom pomocy społecznej

Czy to, że osoba przebywająca w domu pomocy społecznej podarowała swoje mieszkania powoduje, że obdarowany powinien sprzedać to mieszkanie i płacić z tych pieniędzy na DPS?


więcej

Przekształcenie SPZOZ-u w spółkę - żądanie zwrotu nienależnie wypłaconej odprawy emerytalnej

Czy szpital może żądać zwrotu odprawy emerytalnej wypłaconej pracownikowi po przekształceniu SPZOZ w spółkę kapitałową. Zwrot nienależnie pobranej odprawy emerytalnej.


więcej

Czy doradca tymczasowy reprezentuje osobę mającą zostać ubezwłasnowolnioną w sprawie o spadek?

Czy sąd spadku powinien poinformować doradcę tymczasowego ustanowionego w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie o tym, że trwa sprawa o spadek?


więcej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej a wysoki zasiłek macierzyński

Czy można uzyskać z ZUS najwyższy zasiłek macierzyński w przypadku założenia działalności gospodarczej?


więcej

Podział majątku małżeńskiego bez rozwodu

Czy istnieje możliwość podzielenia się majątkiem małżeńskim bez przeprowadzania rozwodu?


więcej

Bezrobocie a zasiłek pogrzebowy

Czy status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku pozwala ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?


więcej

Początek biegu terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku - kiedy można mówić, że osoba powołana do spadku w dalszej kolejności dowiedziała się o tytule swojego powołania do spadku, a tym samym kiedy rozpoczyna się bieg 6-miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu, przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku?


więcej

Wysokość zasiłku stałego dla osoby niepełnosprawnej, prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe

Jaka jest górna granica wysokości zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osoby samotnej?


więcej

Zachowek dla dziecka po śmierci jego babci

Czy rodzic powinien podzielić się ze swoim dzieckiem spadkiem po swoim rodzicu?


więcej

Egzekucja długów jednego ze współwłaścicieli z nieruchomości wspólnej

Czy komornik może zlicytować nieruchomość stanowiącą współwłasność, jeżeli dłużnikiem jest tylko jeden ze współwłaścicieli?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10