Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Zbycie nieruchomości a odpłatność za DPS

Czy zbycie nieruchomości ma wpływ na wysokość odpłatności za dom pomocy społecznej?


więcej

Nauka w studium a renta rodzinna

Czy słuchacz szkoły policealnej (studium) może otrzymywać rentę rodzinną do ukończenia tej szkoły, jeżeli 25 rok życia ukończy w ostatnim roku nauki w szkole?


więcej

Renta odszkodowawcza a ustalanie dochodu na potrzeby świadczeń z pomocy społecznej

Czy renta odszkodowawcza (art. 446 § 2 KC) pomniejsza przychód przy obliczaniu dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (tak jak alimenty)?


więcej

Renta socjalna a dodatek dla sieroty zupełnej

Czy osoba pobierająca rentę socjalną może ubiegać się o dodatek dla sieroty zupełnej, jeżeli jej oboje rodzice nie żyją?


więcej

Renta socjalna a renta rodzinna

Czy osoba pobierająca rentę socjalną może ubiegać się o rentę rodzinną?


więcej

Podjęcie studiów a renta rodzinna z KRUS

Warunki do uzyskania prawa do renty rodzinnej z KRUS.


więcej

Podjęcie pracy a utrata prawa do renty

Czy podjęcie zatrudnienia może być powodem odmowy przyznania przez ZUS renty socjalnej, w sytuacji kiedy była ona już poprzednio przyznana?


więcej

Zamieszkiwanie poza granicami Polski a odpłatność za pobyt rodzica w polskim domu pomocy społecznej

Czy ustalając odpłatność jaką ma ponosić dziecko, przebywające poza krajem, za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej, MOPS musi wziąć pod uwagę nie tylko dochody poza granicami Polski, ale także koszty życia tam?


więcej

Wolontariat a status bezrobotnego

Czy wykonywanie pracy jako wolontariusz wiąże się z utratą statusu osoby bezrobotnej?


więcej

Działalność gospodarcza - maksymalna stawka ubezpieczenia chorobowego a zasiłek macierzyński

Czy przerwanie ubezpieczenia chorobowego na 30 dni a następnie ponowne zgłoszenie się do tego ubezpieczenia z zadeklarowaną maksymalną stawką spowoduje, że ZUS będzie wypłacał zasiłek macierzyński w maksymalnej wysokości?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10