Nasze porady

Prawo cywilne

Przedawnienie roszczenia stwierdzonego nakazem zapłaty. Przedawnienie odsetek

Jaki jest termin przedawnienia roszczenia z nakazu zapłaty? Przedawnienie roszczenia o odsetki.


więcej

Prawa i obowiązku z umowy o dożywocie po śmierci nabywców nieruchomości

Umowa o dożywocie - skutki śmierci osób, które nabyły nieruchomość za pomoc i opiekę.


więcej

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Czy przepis art. 688 KC może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego?


więcej

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a umowa o dożywocie

Czy można zawrzeć umowę na mocy, której w zamian za przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nabywca zobowiąże się do dożywotniego utrzymania zbywcy?


więcej

Żądanie wydania zapisu z przeprowadzonej rozprawy

Czy strona postępowania, w którym rozprawa jest rejestrowana przez urządzenia audiowizualne może żądać wydania jej zapisu z rozprawy?


więcej

Przedawnienie roszczenia o eksmisję

Czy roszczenie o opuszczenie i opróżnienie lokalu (o eksmisję) stwierdzone wyrokiem sądu ulega przedawnieniu?


więcej

Przedawnienie roszczenia banku stwierdzonego bankowym tytułem egzekucyjnym

Jaki termin przedawnienia - 10 czy 3 lata - będzie miał zastosowanie do roszczeń stwierdzonych bankowym tytułem egzekucyjnym?


więcej

Zasiedzenie udziału w gospodarstwie rolnym. Umowa z następcą a majątek wspólny małżeński

Czy gospodarstwo rolne nabyte przez małżonka w drodze umowy z następcą wchodzi w skład majątku osobistego czy wspólnego małżonków? Zasiedzenie gospodarstwa rolnego w dobrej wierze.


więcej

Czy można zostać opiekunem prawnym bez ubezwłasnowolnienia?

Czy można reprezentować osobę otępiałą bez jej ubezwłasnowolniania?


więcej

Zagraniczne akty stanu cywilnego a postępowanie cywilne

Czy można przedłożyć w sądzie zagraniczny akt stanu cywilnego? Czy należy taki akt przedłożyć z jego tłumaczeniem przysięgłym?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10