Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Opłata za pobyt w DPS. Sprzedaż mieszkania a dochód

Sprzedaż mieszkania a opłata za dom pomocy społecznej.


więcej

Pomoc społeczna - dochód z nieruchomości rolnej

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego na cele pomocy społecznej.


więcej

Świadczenie pielęgnacyjne dla małżonka

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad mężem.


więcej

Prawo do emerytury a zatrudnienie

Czy emeryt może pracować?


więcej

Odpłatność za dom pomocy społecznej

Kto jest zobowiązany do ponoszenia opłat za dom pomocy społecznej, w którym przebywa członek rodziny?


więcej

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS w sprawie renty socjalnej, a wypłata renty

Kiedy ZUS wypłaci rentę socjalną po wydaniu orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS?


więcej

Renta a praca. Zawieszenie i zmniejszenie renty

Praca a renta socjalna. Zawieszenie prawa do renty.


więcej

Świadczenie pielęgnacyjne. Nieważny dowód osobisty. Ubezwłasnowolnienie

Świadczenie pielęgnacyjne. Ważność dowodu osobistego. Jak załatwić ubezwłasnowolnienie i ile to kosztuje?


więcej

Umieszczenie w DPS bez zgody osoby

Jak umieścić rodzica w domu pomocy społecznej bez jego zgody?


więcej

Renta socjalna a praca

Czy można pracować mając rentę socjalną?


więcej
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11