Kara za brak meldunkuMój chłopak mieszka ze mną od 3 lat. Nie jest on u mnie zameldowany.  Czy może on odpowiadać karnie za to?


Beata

 

 


 

 

Szanowna Pani,

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), każda osoba przebywająca na terytorium Polski ma obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.


Również Pani partner powinien się zameldować na pobyt stały lub czasowy w Pani mieszkaniu skoro w nim przebywa – w zależności od tego czy ma on zamiar stałego czy czasowego pobytu w tym miejscu.


Pani chłopak nie musi się jednak obawiać konsekwencji karnych niedopełnienia obowiązku meldunkowego.
Od dnia 1 stycznia 2013 r. nie obowiązuje bowiem przepis art. 147 Kodeksu wykroczeń, który w § 1 wskazywał, że kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.


Nadmienię, że w dniu 1 stycznia 2015 wchodzi w życie ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.), która utrzymuje obowiązek meldunkowy.  Ustawa ta wskazuje, że obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. 
Jeden przepis tej ustawy już wszedł w życie – właśnie ten usuwający z Kodeksu wykroczeń przepis art. 147.


Przepisy dotyczące obowiązku meldunkowego stracą moc z dniem 1 stycznia 2016 r. i od tego dnia ten obowiązek nie będzie istniał.

 


Stan prawny na dzień 4.08.2014 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.