Jak wymeldować osobę z mieszkania?
W moim mieszkaniu zamieszkała moja partnerka, z którą już się rozstałem.
Nie chce opuścić mieszkania. Czy mogę ją wymeldować?

 

Krystian

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Dopóki Pana była partnerka będzie zamieszkiwała w mieszkaniu nie będzie jej Pan mógł wymeldować.

Należy wskazać, że stosownie do art. 9 ust. 2b Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993) zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

Zameldowanie, które jest instytucją prawa administracyjnego i służy wyłącznie celom ewidencyjnym, w żadnym wypadku nie stanowi tytułu prawnego do danej nieruchomości czy mieszkania.
Nie można więc powoływać się na prawo do zamieszkiwania w danym miejscu na podstawie tego, że się jest w tym miejscu zameldowanym na pobyt stały. Można być zameldowanym w mieszkaniu na posiadając tytułu prawnego do zamieszkiwania w tym miejscu.

Obowiązek meldunkowy związany jest z faktem pobytu w danym miejscu, a nie z tym czy ten pobyt w danym miejscu jest zamieszkiwaniem na podstawie ważnego tytułu prawnego czy też nie.

Pana problem nie jest zatem problemem administracyjnym (związanym z zameldowaniem) lecz cywilnym (związanym z prawem do zamieszkiwania przez byłą partnerkę w mieszkaniu).

Pan jest właścicielem mieszkania. Skoro pozwolił Pan w przeszłości partnerce na zamieszkanie i korzystanie z mieszkania, a partnerka nie płaciła Panu z tego tytułu czynszu to należy uznać, iż pomiędzy Panem, a partnerką doszło do zawarcia umowy użyczenia (taka umowa może być zawarta ustnie czy nawet w  sposób dorozumiany).

Według art. 710 Kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Natomiast według art. 716 Kodeksu cywilnego, jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

Z brzmienia art. 716 Kodeksu cywilnego, wynika, że użyczający, któremu rzecz stanie się potrzebna z powodów nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy, może żądać jej zwrotu, chociażby umowa była zawarta na czas określony. Co ważne, bez znaczenia jest jakie powody sprawiają to, że rzecz staje się potrzebna użyczającemu.

Jeżeli po Pana stronie jako właściciela mieszkania nastąpił brak woli do kontynuowania umowy użyczenia, to należy uznać to za wystarczający powód do stwierdzenia rozwiązania umowy użyczenia. 
Dlatego może Pan żądać od byłej partnerki opuszczenia mieszkania i opróżnienia go z jej rzeczy.

Jeżeli była partnerka nie opuści domu na Pana wezwanie, to w będzie Pan mógł złożyć w sądzie pozew o eksmisję.
Podstawę tego roszczenia o eksmisję stanowić będzie art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego, stosownie do którego, właściciel może żądać od osoby, która faktycznie włada jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Tak więc w Pana sytuacji najpierw powinien Pan wezwać byłą partnerkę do opuszczenia mieszkania, wyznaczyć jej na to termin (np. miesięczny), a po upływie tego terminu, jeżeli nie wyprowadzi się z mieszkania złożyć w sądzie pozew o eksmisję.

Może Pan również żądać od byłej partnerki odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.

Po wykonaniu eksmisji bez problemu wymelduje Pan byłą partnerkę z mieszkania.

 

 

Stan prawny na dzień 23.03.2011 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.