Egzekucja z zasiłku pogrzebowegoCzy komornik może mi zabrać zasiłek pogrzebowy z ZUS wypłacony mi w związku ze zrobieniem pogrzebu ojca? Komornik egzekwuje na podstawie nakazu zapłaty wydanego z wniosku banku, któremu nie zwróciłam pożyczki.


Katarzyna

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Zasiłek pogrzebowy uregulowany jest w art. 77 – 81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Z kolei kwestia potrąceń ze świadczeń pieniężnych określonych w ww. ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest uregulowana w art. 139 ust. 1 ustawy. Zgodnie z treścią tego przepisu ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:

 • świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3;
 • kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu:

— zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy,
— ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,
— zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach;

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych;
 • należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 • kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie;
 • kwoty nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego;
 • kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę;
 • zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty;
 • z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.


Stosownie do art. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS  świadczenia określone w ustawie obejmują:

 1. emeryturę, w tym emeryturę częściową;
 2. rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową;
 3. rentę rodzinną;
 4. dodatek pielęgnacyjny;
 5. dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej;
 6. zasiłek pogrzebowy.

 

Z powyższego wynika, iż art. 139 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przewiduje możliwość dokonywania potrąceń tylko ze świadczeń wymienionych wyczerpująco w art. 3 tejże ustawy. Skoro zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem wskazanym w treści art. 3 ustawy emerytalnej, to wydawać by się mogło, iż z tego świadczenia mogą być dokonywane przez organ rentowy w oparciu o art. 139 tej potrącenia. Zgodnie z tym przepisem świadczenia określone w ustawie (a zatem również zasiłek pielęgnacyjny) podlegają potrąceniu również w związku z egzekwowaniem na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.


Mimo powyższych przepisów, w Pani przypadku, zasiłek pogrzebowy nie będzie podlegał zajęciu na poczet egzekucji z uwagi na przepis art. 832 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi, że należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów
Zasiłek pogrzebowy jest niewątpliwie należnością wypłaconą w związku ze śmiercią, jednorazowym zaopatrzeniem, pod jakąkolwiek nazwą, na pokrycie kosztów pogrzebu. Dlatego nie podlega zajęciu w toku egzekucji należności z tytułu niespłaconej pożyczki bankowiej.

 


Stan prawny na dzień 23.02.2019 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.