Egzekucja z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenieKomornik zajął mi 1/2 mojego wynagrodzenia za pracę, które jest przekazywane na moje konto przez pracodawcę. Komornik zajął również  moje konto na które wpływa pozostała część wynagrodzenia. Zostałem pozbawiony środków do życia. Moje interwencje u komornika nic nie dają bo twierdzi on, że wykonuje tylko zalecenia wierzyciela, który złożył wniosek o egzekucję z mojego rachunku bankowego i tylko wierzyciel może zmienić tą sytuację.  Wierzyciel nie chce ze mną rozmawiać. Proszę o pomoc prawną. Co mogę zrobić w takiej sytuacji. Jak  doprowadzić do odblokowania konta.

 

Paweł

 

 


 

 

Szanowny Panie,

 

Rozumiem, iż na Pana konto wpływa wynagrodzenie już po potrąceniu (1/2) dokonanym ze względu na egzekucję z wynagrodzenia. Taka sytuacja oznacza, że faktycznie doszło do zajęcia całego wynagrodzenia, chociaż formalnie zajęcie konta nie ma związku z zajęciem wynagrodzenia. Sytaucje takie jak Pana zdarzają się dość często.


Nie jest to sytuacja nie do rozwiązania. W takiej sytuacji w jakiej  Pan się znalazł często wystarcza wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia kwoty wynagrodzenia za pracę, które wpływa na konto już po potrąceniu stosownie do przepisów o zajęciu wynagrodzenia. Jednak niektórzy komornicy, nie reagują na takie wnioski uzasadniając to właśnie tym, że wykonują jedynie zlecenia wierzyciela.


Najprostszym sposobem, aby uchronić się od egzekucji faktycznie całego wynagrodzenia jest złożenie u pracodawcy dyspozycji, aby Pana wynagrodzenie za pracę było przekazywane do Pana rąk.


Jednak nie zawsze pracodawca chętnie wypłaca wynagrodzenie do rąk pracownika. Dlatego po zajęciu rachunku bankowego na który wpływa wynagrodzenie za pracę (a faktycznie ta część wynagrodzenia, która jest wolna od zajęcia komorniczego), w sytuacji w której komornik nie chce zwolnić tych środków spod zajęcia, można domagać się na drodze sądowej tego, aby dłużnik mógł swobodnie dysponować kwotą wynagrodzenia jaka wpływa na jego konto. Domagać się tego można w drodze skargi na czynności komornika stosownie do art. 767 § 1 KPC.
Według § 3 art. 767 KPC skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.


Należy pamiętać, iż skarga na czynności komornika może być złożona w ciągu 7 dni od dokonania przez komornika czynności, którą strona zaskarża. Jak wskazuje bowiem art. 767 § 4 KPC, skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

 

Jeżeli ten siedmniodniowy  termin już upłynął to jeżeli złoży Pan skargę  na czynności komornika to taka skarga jako złożona po terminie może być odrzucona przez sąd.


Jeżeli termin do złożenia skargi na czynności komornika minął, można skorzystać z art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym, sąd może z urzędu wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia. Korzystając z tego przepisu można złożyć w sądzie pismo z prośbą o wydanie przez sąd z urzędu zarządzeń komornikowi zmierzających do należytego wykonania egzekucji.
W tym miejscu warto wskazać postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 marca 1975 r., sygn. akt. III CRN 456/74 (OSPiKA 1976/10 poz. 182), przewidziany w art. 759 § 2 kpc nadzór sądu nad postępowaniem egzekucyjnym dotyczyć może nie tylko strony formalnej, ale i merytorycznej, przy czym powinien zmierzać do należytego zagwarantowania i ochrony praw nie tylko wierzyciela, ale i wszystkich uczestników tego postępowania.


W skardze lub we wniosku z art. 759 § 2 KPC można powoływać się na to, że zajęcie środków na koncie jest faktycznie zajęciem kwoty wynagrodzenia wolnej od egzekucji (po potrąceniach dokonanych przez pracodawcę) i że zajęcie tych środków powoduje, że jest Pan pozbawiony środków utrzymania. Egzekucja jest więc zbyt dolegliwa dla dłużnika.


Warto też zwrócić uwagę na art. 54 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.


Warto zwrócić się do banku z pytaniem dlaczego w Pana sytuacji nie zastosował powyższego przepisu.

 

 

Stan prawny na dzień 9.04.2011 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.