Działalność gospodarcza a wymiar urlopuDzień dobry! Prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie mam podjąć pracę na etat. Czy działalność gospodarcza liczy się do staży pracy np. urlopu i jakie dokumenty trzeba przedłożyć pracodawcy?

 

 


 


Wymiar urlopu należnego pracownikowi zależy od okresu jego zatrudnienia. Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu pracy, wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (art. 153 § 1 Kodeksu pracy).

Art. 1541 § 1 Kodeksu pracy wskazuje, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, stosownie do art. 155 § 1 Kodeksu pracy, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
5) szkoły policealnej - 6 lat,
6) szkoły wyższej - 8 lat.
Okresy nauki w różnych szkołach nie podlegają sumowaniu.

Ponadto do okresów pracy w zakresie uprawnień pracowniczych brane są pod uwagę m. in. udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego,  okres czynnej i zawodowej służby wojskowej,  okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium otrzymywanego przez bezrobotnego w trakcie szkolenia bądź w trakcie odbywania stażu, bądź przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Niestety do okresu zatrudnienia branego pod uwagę przy ustalaniu wymiaru urlopu, zgodnie z Kodesem pracy i innymi przepisami, nie bierze się pod uwagę okresów prowadzonej przez pracownika działalności gospodarczej.

 

 

Stan prawny na dzień 31.07.2017 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.