Dodatek do urlopu wychowawczego przy większej liczbie dzieciMam dwoje dzieci – bliźniaków. Na jednego z bliźniąt przyznano mi w MOPS-sie 400 zł z tytułu urlopu wychowawczego, mimo że we wniosku wpisani byli oboje. Czy należy mi się zapomoga na urlop wychowawczy dla dwóch dzieci?


Małgorzata

 


 

 

Szanowna Pani!


Niestety, mimo że ma Pani dwoje dzieci-bliźniaków i pobiera Pani zasiłki rodzinne na oboje dzieci, przysługuje Pani tylko jeden dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 400 zł.


W myśl art. 8 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z wymienionych w tym przepisie tytułów, jednym z nich jest dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (art. 8 pkt 2).
Szczegółowe kwestie dotyczące dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego zostały określone w art. 10 ustawy.
Zgodnie z art. 10 ust. 1, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

  1. 24 miesięcy kalendarzowych;
  2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
  3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Stosownie do ust. 2 art. 10, osobie, o której mowa w ust. 1, przysługuje jeden dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką.


Powyższe brzmienie art. 10 ust. 2 ustawy obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017 r. i zostało wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.
Wcześniej ust. 2 wskazywał, że dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. W takim  stanie prawnym dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, przysługiwał do zasiłku rodzinnego na każde z tych dzieci. Takie stanowisko było potwierdzone orzecznictwem sądowym np. uchwała w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I OPS 15/13 (ONSAiWSA 2015/1/7).
Obecnie niestety przepis ustawy wyraźnie i jednoznacznie wskazuje, że przysługuje jeden dodatek, nawet jeżeli osoba na urlopie wychowawczym opiekuje się więcej niż jednym dzieckiem.

 


Stan prawny na dzień 29.03.2018 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.