Czy kurator osoby niepełnosprawnej może reprezntować osobę niepełnosprawną w sądzie?Zostałem ustanowiony kuratorem dla osoby niepełnosprawnej (moja matka). Sąd w postanowieniu wskazał, że  jestem upoważniony do załatwiania wszelkich spraw.
Czy będąc kuratorem niepełnosprawnej matki mogę ją reprezentować w sądzie cywilnym?
 

Andrzej
 
 

 

 

Szanowny Panie!


Z Pana pytania wynika, że został Pan ustanowiony kuratorem swojej niepełnosprawnej matki. Podstawą prawną kurateli dla osoby niepełnosprawnej jest przepis art. 183 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepis ten stanowi, iż dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy.


Celem ustanowienia kurateli dla osoby niepełnosprawnej jest niesienie jej pomocy przy załatwiani jej spraw. Nie chodzi jednak o zastępstwo ustawowe w znaczeniu ustanowienia w osobie kuratora przedstawiciela ustawowego (tak jak np. ustanowienie kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo), lecz o ułatwienie osobie ułomnej załatwienia spraw ze względu na powstające z powodu ułomności trudności natury faktycznej - kurator dla osoby niepełnosprawnej dokonuje jedynie czynności faktycznych na rzecz niepełnosprawnego.


Kurator ustanowiony w trybie art. 183 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie jest przedstawicielem ustawowym osoby ułomnej. Osoba ułomna nadal zachowuje pełną zdolność do czynności prawnych i może z własnej woli podejmować wszelkie czynności, jakie uzna za właściwe.


Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 maja 1995 r., sygn. akt III CRN 22/95 (OSNC 1995/9/134), kurator ustanowiony w trybie art. 183 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie jest przedstawicielem ustawowym osoby ułomnej.
Podobnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt I ACa 968/11 (LEX nr 1680462): kurator osoby niepełnosprawnej ustanowiony w trybie art. 183 § 1 k.r.o. nie jest z mocy prawa (orzeczenia sądowego) przedstawicielem osoby ułomnej uprawnionym do jej reprezentowania w postępowaniu sądowym.


Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że z racji bycia kuratorem swojej niepełnosprawnej matki nie ma Pan uprawnień do jej reprezentowania przed sądami w postępowaniach cywilnych. Mógłby ją Pan reprezentować wyłącznie jeżeli mama ustanowiłaby Pana pełnomocnikiem procesowym.


Jak wskazuje art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.


Mając na względzie powyższy przepis kpc mógłby Pan reprezentować mamę jako jej pełnomocnik, a pełnomocnictwo mogło by być Panu udzielone jako synowi (zstępny), ale też jako osoba sprawująca zarząd interesami strony.
Kurator dla osoby niepełnosprawnej (art. 183 § 1 kro) może być jej pełnomocnikiem procesowym na podstawie pełnomocnictwa, jako osoba sprawująca zarząd interesami strony (art. 87 § 1 kpc Tak wskazał  Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 22 listopada 2011 r., sygn. akt I ACz 1627/11 (LEX nr 1680449).

 

 

Stan prawny na dzień 24.06.2018 r.

Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.