Brak zameldowania a działalność gospodarczaProwadzę własną działalność gospodarczą zarejestrowaną pod adresem zamieszkania.
Niestety będę musiał się wyprowadzić i wymeldować, nie mam na razie innego adresu zameldowania.

Jak dalej prowadzić firmę? Czy mogę nie mieć adresu zameldowania, a firmę zarejestrować w wynajętym biurze.

 

Michał

 

 


 

 

Szanowny Panie,

 

Nie ma przeszkód prawnych, aby osoba nie posiadająca zameldowania prowadziła działalność gospodarczą.


Stosownie do przepisu art. 66 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) utraciła moc ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.), z wyjątkiem: art. 7a, art. 7b ust. 1-9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g, art. 7h, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2011 r.
Oznacza to, iż ustawodawca pozostawił regulacje dotyczące dokonywania wpisu oraz zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


Jak wskazuje przepis art. 7a ust. Prawa działalności gospodarczej, ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.  


Stosownie do przepisu art. 7b ust. 1 ustawy, organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.  Ust. 2 pkt. 2 art. 7b wskazuje, iż wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.


Z kolei przepis art. 7d ust. 1 tej ustawy wskazuje, iż przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.


Jeżeli zmieni Pan miejsce zamieszkania i adres powinien Pan zgłosić ten fakt organowi gminy dotychczasowego miejsca zamieszkania. Podobnie jeżeli zmieni Pan miejsce wykonywania działalności gospodarczej.


Jeżeli przedsiębiorca nie posiada miejsca stałego zamieszkania, a takim miejscem jest miejscowość, w której przedsiębiorca przebywa z zamiarem stałego pobytu, to nie ma przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej. W takiej sytuacji organem właściwym będzie miejsce pobytu przedsiębiorcy.
Wynika to z tego, iż stosownie do art. 7h Prawa działalności gospodarczej, w sprawach nieuregulowanych w art. 7a-7g w postępowaniu ewidencyjnym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.  Natomiast przepis art. 21 § 1 pkt. 3 KPA wskazuje, iż właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju.
§ 2 art. 21 KPA wskazuje, iż jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w § 1, sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca - do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m. st. Warszawie.


Po dokonaniu zmiany wpisu organ ewidencyjny dotychczas właściwy przesyła zaświadczenie o wpisie do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania (pobytu) przedsiębiorcy. Właściwy organ ewidencyjny dokona z urzędu wpisu przedsiębiorcy do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej.
O wykreśleniu wpisu dotychczasowy organ ewidencyjny powiadamia m.in. urząd skarbowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, który powinien przesłać wszystkie niezbędne dokumenty przedsiębiorcy do nowego urzędu skarbowego (o ile nastąpi zmiana właściwości miejscowej urzędu skarbowego).


Oczywistym jest, iż może Pan prowadzić działalność w innym miejscu niż miejsce Pana zamieszkania czy pobytu, np. w wynajętym biurze lub korzystać usług tzw. wirtualnych biur, które są ostatnio bardzo popularne.
Jednak miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nie ma wpływu na właściwość miejscową organu ewidencyjnego. Organem właściwym jest gmina miejsca zamieszkania (pobytu) przedsiębiorcy, a nie miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
Tak więc każda zmiana miejsca zamieszkania czy pobytu lub adresu przedsiębiorcy powinna być zgłaszana w urzędzie gminy.


Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma znaczenia dla ustalenia właściwości miejscowej urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT (właściwym jest urząd skarbowy miejsca prowadzenia działalności, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U.  z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), który wskazuje, iż co do zasady, właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


Aby poinformować urząd gminy o zmianie miejsca zamieszkania (pobytu) i adresu przedsiębiorcy należy złożyć wniosek na formularzu EDG-1. Jeżeli jest Pan podatnikiem VAT to musi Pan złożyć również  formularza VAT-R w urzędzie skarbowym. Podatnicy VAT są bowiem zobowiązani aktualizować dane objęte informacjami składanymi przy rejestrowaniu się jako podatnicy VAT. W skład tych danych wchodzi także siedziba podatnika. Co za tym idzie, w naszym przypadku konieczne jest zgłoszenie aktualizacyjne na potrzeby podatku VAT, które składa się właśnie na formularzu VAT-R. Przedsiębiorca musi tego dokonać w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych (art. 96 ust. 12 ustawy o VAT).


Zmianę miejsca zamieszkania należy też zgłosić w urzędzie statystycznym w terminie 14 dni od daty zmiany oraz w ZUS w terminie 7 dni od zmiany.


Odpowiadając na Pana pytanie należy wskazać, iż nie musi Pan prowadzić działalności gospodarczej w miejscu swojego zamieszkania czy pobytu. Może Pan prowadzić działalność w np. wynajętym biurze czy skorzystać z usług tzw. biur wirtualnych.


Adres zameldowania formalnie nie ma znaczenia dla właściwości urzędu gminy prowadzącego ewidencję czy urzędów skarbowych. W tych kwestiach ważny jest adres zamieszkania względnie pobytu.
Jednak istotnym jest, iż zmiana miejsca zamieszkania czy pobytu jak też zmiana adresu przedsiębiorcy powinna być zgłaszana za każdym razem jeżeli nastąpi. Tak więc nawet prowadząc działalność np. w wynajętym biurze to w związku ze zmianą swojego adresu będzie musiał Pan dokonywać odpowiednich zmian w urzędzie gminy czy urzędzie skarbowym, urzędzie statystycznym czy ZUS. nawet jeżeli te zmiany adresu nie będą miały wpływu na zmianę właściwości tych organów (np. będzie Pan zmieniał adres na terenie jednej gminy).


Zameldowanie jest wyłącznie poświadczeniem tego, że dana osoba przebywa w danym miejscu. Mimo, iż większość prawników i urzędników wskazuje, iż obowiązek meldunkowy jest przeżytkiem to obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Zgodnie z tym obowiązkiem meldunkowym, jeżeli dana osoba zmienia miejsce stałego pobytu to powinna wymeldować się z dotychczasowego miejsca zameldowania na pobyt stały i zameldować się w nowym miejscu stałego pobytu.
Jeżeli osoba przebywa w danym miejscu z zamiarem pobytu czasowego to powinna się w nim zameldować na pobyt czasowy.  Osoba powinna zameldować się po upływie 72 godziny pobytu w danym miejscu.
Niedopełnienie obowiązku meldunkowemu jest wykroczeniem i podlega karze.


Jeżeli więc po wyprowadzeniu się z obecnie zajmowanego mieszkania i wymeldowaniu się z niego, zamieszka Pan w innym  miejscu to powinien się Pan w tym miejscu zameldować na pobyt stały lub czasowy (w zależności od tego czy będzie miał Pan w tym miejscu zamiar stałego czy czasowego pobytu).
Zmieniając adres czy adres prowadzenia działalności należy dokonywać stosownych aktualizacji w urzędach.


Na koniec dodam, że brak zameldowania, mimo, iż formalnie nie powinien mieć dużego znaczenia dla prowadzonej działalności gospodarczej czy przy załatwianiu innych spraw urzędowych, w praktyce może być dość uciążliwy. Zameldowanie bywa bardzo często nieprawidłowo utożsamiane z zamieszkiwaniem czy przebywaniem. Osoby nie posiadające zameldowania, choćby na pobyt czasowy natrafiają często na problemy przy załatwianiu różnych spraw. Bez zameldowania trudno jest zawrzeć umowę telekomunikacyjną, o pracę, o kredyt, itp. Wynika to z nieznajomości przepisów prawa i z mentalności ludzi dla których osoba nie będąca nigdzie zameldowana jest z góry „podejrzana”.

 

 

Stan prawny na dzień 22.09.2014 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.