Bezrobocie a zasiłek pogrzebowyNiedawno zmarł mój ojciec. Pokryłem wszystkie koszty pogrzebu. Jestem zaskoczony, gdyż w ZUS uzyskałem informację, że nie przyznają mi zasiłku pogrzebowego, ponieważ jestem bezrobotnym bez prawa do zasiłku, podobnie zresztą jak mój ojciec.
Dlaczego tak mówią w ZUS - przecież skoro poniosłem koszty pogrzebu to zasiłek pogrzebowy powinien się mi należeć.

 

Bartek

 

 


 

 

Szanowny Panie!


Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  1. ubezpieczonego
  2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę
  3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
  4. członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.

 

Stosownie do ust. 3 art. 77, zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.


Pana ojciec jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku nie był objęty ubezpieczeniem społecznym (rentowym i emerytalnym). Podobnie Pan jako osoba bez prawa do zasiłku nie był objęty ubezpieczeniem społecznym.
Bezrobotni bez prawa do zasiłku są objęci wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym.


Według ustawy (art. 4 pkt 13) ubezpieczonym jest osoba podlegająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, określonemu w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, a także osoba, która przed dniem wejścia w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników.


Jako, że ani Pani ojciec ani Pani nie jesteście osobami ubezpieczonymi nie można przyznać zasiłku pogrzebowego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 4.
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym (składki na NFZ) nie powoduje powstania uprawnienia do zasiłku pogrzebowego.


Jako, że ojciec nie był emerytem ani rencistą (nie mógłby wówczas być osobą zarejestrowaną jako bezrobotna) odpada także podstawa przyznania zasiłku określona w art. 77 ust. 1 pkt 2.


Pozostaje jeszcze tylko art. 77 ust. 1 pkt 3 – prawo do zasiłku pogrzebowego przysługiwałoby Pani gdyby ojciec w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania prawa do emerytury lub renty.
Podejrzewam, że Pana ojciec nie spełniał warunków do uzyskania emerytury lub renty – zapewne gdyby spełniał te warunki to ubiegałby się o te świadczenia. Jednak warto sprawdzić czy ojciec nie posiadał okresów składkowych i nieskładkowych wymaganych do uzyskania emerytury lub renty, a także czy nie spełniał w chwili śmierci przesłanek uznania go za osobę niezdolną do pracy (co ma wpływ na prawo do renty, a w niektórych przypadkach także i emerytury).


Jeżeli Pana ojciec nie spełniał warunków określonych w art. 77 ust. 1 pkt 1-4, a także jeżeli Pan nie spełniał warunków z art. 77 ust. 1 pkt 4 to prawo do zasiłku pogrzebowego, niestety, nie przysługuje.


W przypadku złożenia wniosku o zasiłek ZUS wyda decyzję odmowną.

 

 

Stan prawny na dzień 3.04.2015 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.