Alimenty z funduszu alimentacyjnego a dochód przy ubieganiu się o 500+Chcę ubiegać się o świadczenie 500+ na moje dziecko. Mam zasądzone alimenty na to dziecko, jednak ojciec dziecka nie płaci – alimenty wypłaca mi fundusz alimentacyjny.
Czy alimenty z funduszu brane są pod uwagę przy ustalaniu dochodu dla 500+?


Monika

 

 


 

 

Szanowna Pani


Kwestie związane ze świadczeniem wychowawczym uregulowane są w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).


Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie - oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.


Art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z póz. zm.) wskazuje, że dochodem w rozumieniu tej ustawy są m. in. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym alimenty na rzecz dzieci (tiret 14.) oraz świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (tiret 27.).


Mając na względzie powyższe należy wskazać, że kwota dochodu niepodlegającego opodatkowaniu z tytułu świadczeń wypłaconych w 2014 r. z funduszu alimentacyjnego na rzecz Pani dziecka jest uwzględniana przy ustalaniu dochodu uprawniającego do świadczenia wychowawczego wypłacanego na pierwsze dziecko.

 


Stan prawny na dzień 2.05.2016 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.